dilluns, 22 de gener del 2018

PREMI FRANCESC DE BORJA MOLL

Bases que regeixen el XVI Premi Francesc de Borja Moll de creació de contes i rondalles (any 2018)

1. El Consell Insular de Menorca convoca el XVI Premi Francesc de Borja Moll, de creació de contes i rondalles amb l’objectiu de fomentar la cultura popular i la creativitat literària, especialment el gènere narratiu de la rondallística, les llegendes i les faules, entre els estudiants de secundària de Menorca a través de la creació pròpia. 

2. Es poden presentar a aquest premi tots els i les alumnes de secundària i de batxillerat de Menorca. 

3. S'estableixen dues categories: a) Per a estudiants de secundària b) Per a estudiants de batxillerat 

4. Cada concursant pot presentar un màxim de dues obres, que s'han de cenyir a l'estructura pròpia del gènere de la narrativa popular en la forma de rondalles, llegendes i faules. 

5. Les obres que es presentin a concurs són de tema lliure. Tanmateix, atès que el 2018 es compleixen 25 anys de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera per la UNESCO, el jurat valorarà especialment que els contes i les rondalles presentats al concurs versin sobre aquesta efemèride.

 6. Les obres, que s’han de redactar en llengua catalana, han de tenir una extensió màxima de cinc fulls a doble espai i en lletra arial 12, i es poden presentar mecanografiades (dues còpies) o en suport digital. 

7. Els originals, que han d'anar adreçats al Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, es poden presentar fins al 28 de març de 2018. 

8. Les obres s’han de presentar amb títol i pseudònim. Dins un sobre a part, en el qual s’ha de repetir el títol i el pseudònim, han de figurar les dades personals de l’autor/a (nom, llinatges, adreça postal, adreça electrònica, telèfon, edat i curs) i del centre a què pertany. 

9. Si una de les obres presentades obté algun premi en un altre certamen literari durant el procés del concurs i mentre no s'hagin donat a conèixer els guanyadors, l'autor/a ho ha de comunicar al Consell Insular de Menorca, que retirarà l'obra del concurs. 

10. El dictamen del jurat es farà públic en el marc del Dia del Llibre de 2018, en un acte que s’anunciarà oportunament. 

11. El jurat estarà integrat per un/a representant de la Secció de Llengua i Literatura de l'IME, un/a representant del Col·lectiu Folklòric Ciutadella, un/a representant dels Rondallaires i Contacontes, un/a representant de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, un/a periodista cultura designat pel Consell Insular de Menorca i una tècnica del Servei de Política Lingüística i Cultura Popular del CIM, que també actuarà com a secretària. 

 12. El jurat valorarà les obres presentades i escollirà les mereixedores dels dos primers premis de cada categoria. El jurat, igualment, seleccionarà les obres que, segons el seu parer, mereixin ser editades en una publicació conjunta. 

13. S’estableixen els premis següents per a cada modalitat: - Primer premi: consistirà en un certificat per valor de 250 euros. - Segon premi: consistirà en un certificat per valor de 150 euros. Els certificats es podran bescanviar amb material escolar o informàtic i llibres. 

14. El Consell Insular de Menorca procurarà la publicació de les narracions guanyadores i de les seleccionades com a finalistes. 

Maó, gener de 2018

1 comentari: